Vedtægter for Renault Veteranerne

 

§1. Navn og adresse Klubbens navn er Renault Veteranerne. Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse. 
 
§2. Formål Klubbens formål er at skabe og vedligeholde en kammeratlig og venskabelig kontakt mellem personer, der ejer - eller interesserer sig for - Renault biler med veteranstatus – der kan optages til og med modelophør. 
 
§3. Medlemsblad Klubben udgiver et medlemsblad. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for udgivelsen. 
 
§4. Medlemmer Som medlem af klubben kan optages personer, som ejer eller interesserer sig for de i §2 nævnte Renault biler - og som vil arbejde for, at disse bevares i så god og original stand som muligt. Optagelse i klubben sker efter den fremgangsmåde, den til enhver tid siddende bestyrelse fastsætter.  Bestyrelsen afgør om en ansøgning om optagelse kan efterkommes. Denne afgørelse er endelig. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som ikke efterlever klubbens vedtægter, eller som på anden måde skader klubbens omdømme. Et udelukket medlem har krav på at få udelukkelsen begrundet. 
 
§5. Årstræf Mindst én gang årligt indbydes medlemmerne til et træf af min. en dags varighed. I de i forbindelse med klubtræf arrangerede køreture, løb, konkurrencer, udstillinger o.l. kan kun deltage de i §2 nævnte køretøjer. 
 
§6. Generalforsamling Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som indkaldes i forbindelse med annoncering af årstræffet. Den indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årstræffet. Generalforsamlingens dagsorden skal som et minimum indeholde følgende punkter: 
 
                 1. Valg af dirigent
                 2. Formandens beretning
                 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
                 4. Indkomne forslag
                 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor
                 6. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
                 7. Eventuelt
 
Ad.4 Forslag til behandling under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jævnfør dog §9 og §10. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
§7. Bestyrelsen Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Disse kan ud over egentlige møder, hvor bestyrelsesmedlemmerne er fysisk tilstede, også have form af netmøder, telefonmøder eller blot aftaler. Tegningsret: Foreningen tegnes af formand eller kasserer
 
§8. Kontingent og regnskab Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Det afsluttede årsregnskab og revisors rapport udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til årsmødet med mindst 30 dages varsel, jf. vedtægtens § 6. Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling for et år ad gangen.  Ved indmeldelse i klubben betales et indmeldelsesgebyr.  Kontingentrestance over 3 måneder kan medføre, at medlemskabet slettes.  Ved eventuel genindmeldelse betales nyt indmeldelsesgebyr. 
  
§9. Vedtægtsændringer Forslag og ændring af klubbens vedtægter skal fremgå af dagsordenen.  Til vedtagelse af sådanne forslag kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 
 
§10. Opløsning af klubben Forslag om opløsning af klubben skal behandles på 2 til dette formål indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 30 dages mellemrum.  Til vedtagelse af forslaget kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer ved begge generalforsamlinger stemmer for forslaget.  Ved klubbens opløsning overdrages dens aktiver til Dansk Veteranbil Klub. 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Klampenborg den 2. juli 1989.  Med senere ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 26. august 2000 med ændringer på generalforsamlingen i 2010, 2011, 2012 og 2017. 

Vedtægt 2018.png