Vedtægter for Renault Veteranerne

 

§1. Navn og adresse

Klubbens navn er Renault Veteranerne. Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2. Formål

Klubbens formål er at skabe og vedligeholde en kammeratlig og venskabelig kontakt mellem personer, der ejer - eller interesserer sig for - Renault biler med veteranstatus – der kan optages til og med modelophør.

§3. Medlemsblad

Klubben udgiver et medlemsblad. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for udgivelsen.

§4. Medlemmer

Som medlem af klubben kan optages personer, som ejer eller interesserer sig for de i §2 nævnte Renault biler - og som vil arbejde for, at disse bevares i så god og original stand som muligt. Optagelse i klubben sker efter den fremgangsmåde, den til enhver tid siddende bestyrelse fastsætter. Bestyrelsen afgør om en ansøgning om optagelse kan efterkommes. Denne afgørelse er endelig. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som ikke efterlever klubbens vedtægter, eller som på anden måde skader klubbens omdømme. Et udelukket medlem har krav på at få udelukkelsen begrundet.

§5. Årstræf

Mindst én gang årligt indbydes medlemmerne til et træf af en eller to dages varighed. I de i forbindelse med klubtræf arrangerede køreture, løb, konkurrencer, udstillinger o.l. kan kun deltage de i §2 nævnte køretøjer.

§6. Generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årstræffet. Generalforsamlingens dagsorden skal som et minimum indeholde følgende punkter:

                     1. Valg af dirigent

                     2. Formandens beretning

                     3. Fremlæggelse af revideret regnskab

                     4. Indkomne forslag

                     5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor

                     6. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

                     7. Eventuelt

Ad.4 Forslag til behandling under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jævnfør dog §9 og §10. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§7. Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Disse kan ud over egentlige møder, hvor bestyrelsesmedlemmerne er fysisk tilstede, også have form af telefonmøder eller blot telefoniske aftaler.

§8. Kontingent og regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. maj til 30. april. Ved indmeldelse i klubben betales et indmeldelsesgebyr. Dette samt kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentrestance over 3 måneder kan medføre, at medlemskabet slettes. Ved eventuel genindmeldelse betales nyt indmeldelsesgebyr.

§9. Vedtægtsændringer

Forslag og ændring af klubbens vedtægter skal fremgå af dagsordenen. Til vedtagelse af sådanne forslag kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§10. Opløsning af klubben

Forslag om opløsning af klubben skal behandles på 2 til dette formål indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 30 dages mellemrum. Til vedtagelse af forslaget kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer ved begge generalforsamlinger stemmer for forslaget. Ved klubbens opløsning overdrages dens aktiver til Dansk Veteranbil Klub.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Klampenborg den 2. juli 1989. Med senere ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 26. august 2000 samt generalforsamlingen d. 18. august 2012.